اعتماد به نفس در شمشیربازی

حالم خوب بود. من سه سال از عمر خودم را برای چنین روزی هزینه کرده بودم، دو هفته در اردو آمادگی صرف کرده بودم (و برای مدتی از شمشیربازی فاصله گرفته بودم تا ذهنم را آسوده کنم) و درست یک روز قبل از اینکه من و هم تیمی هایم برندة مسابقات تیمی بشویم، من مطمئن بودم که کسی نیست که من نتوانم او را ببرم، البته به شرط اینکه بهترین بازی خود را بکنم. من یقین داشتم که می توانم در این مسابقه برنده شوم. ضمن اینکه می دانستم که در عین حال ممکن است آن را ببازم – بنابراین باید مراقب می بودم تا بین اعتماد به نفس صحیح و اعتماد به نفس بیش از حد به تعادل برسم – اما به هرحال، مطمئن بودم که می توانم این کار را انجام دهم.

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط