بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2024

0

ذهنیت اندازه گیری، چگونه سنجش مستمر به شمشیربازان جوان آسیب می رساند (اثر شماره 712) (ویژه والدین)

حتی قبل از اینکه بچه ها به دنیا بیایند، ما خودمان را با این ایده بمباران می کنیم که همه چیز بچه باید اندازه گیری شود. نوزاد در هر سونوگرافی چقدر رشد کرده است؟...