برچسب: تمرینات ترکیبی کارپای شمشیربازی

0

تدریس و مربیگری کارپای شمشیربازی

فرآیند به دست آوردن یک تکنیک صحیح در مهارت های کارپا بسیار وقت گیر است. بنابراین، اختصاص دادن زمان کمی برای آموزش کارپا و کاربرد واقعی آن تا حدی ناخوشایند است. دیدن تمرین های...