دسته: قوانین کشوری

0

نظام رتبه بندی کشوری شمشیربازی

رفتن به هر مسابقه ممکن است برای هر بازیکنی کمی دلهره داشته باشد، زیرا از آن جایی که تقریبا اغلب ورزشکاران هیچ گونه اطلاعی از سیدبندی خود ندارند، و از طرف دیگر، فشار زیادی...