دسته: قوانین المپیک

0

قوانین متمم مسابقات شمشیربازی بازی های المپیک توکیو

قوانین جایگزینی بازیکن تیم های شرکت کننده در چهار مورد زیر امکان تعویض یک شمشیرباز را دارند: به دلیل مصدومیت. به دلیل مثبت بودن تست کووید 19 طبق ضوابط اجرایی مرقوم در دفترچة مقررات...

0

به روز شدن برنامة مسابقات گزینشی المپیک 2020 توکیو

جادة گزینش شمشیربازی المپیک این بار دچار پیچ و خم اجباری شد و پدیدة ویروس کورونای امسال کل این روند را جالب تر و بسیار نامطمئن نمود. یکی از اخبار مرتبط و مهمی که...

1

واکنش فدراسیون جهانی به کوروناویروس، مسابقات گزینشی المپیک و تقویم مسابقات FIE

به لطف COVID-19، همه چیز حوزة شمشیربازی در حال دگرگونی است. تحولات جدید FIE به طور مداوم به اطلاع ما می رسد، به خصوص اکنون که المپیک به طور رسمی به ژوئیه 2021 به...

0

پیش به سوی توکیو

سیستم گزینشی مسابقات شمشیربازی بازی های المپیک 2020 مسیر پرواز به سوی توکیو از آپریل 2019 (فروردین 1398) آغاز می شود. اغلب افراد، حتی بازیکنان یک ورزش المپیکی، نمی دانند که انتخاب شدن برای...