چگونه خود را رلکس کنیم؟

بارها و بارها به بسیاری از ما شمشیربازها گفته شده است که آرامش داشته و رلکس باشیم – ضمن اینکه همة ما به طور کلی می دانیم که تنش زیاد برای اکثر کارهایی که می خواهیم انجام دهیم خوب نیست (برای اطلاعات بیشتر، به مقالة قبلی ما مراجعه کنید).

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط