راهنمای جامع شرکت شمشیربازهای جوان و والدین آنها در اولین مسابقة خود

اولین مسابقة شمشیربازان جدید و والدین آنها می تواند هیجان انگیز و در عین حال بسیار چالش برانگیز باشد. “چه چیزی باید با خودمان ببریم؟ چگونه برنامه را مدیریت کنم؟ چه پروتکل هایی باید رعایت کنم؟” متغیرهای بسیار زیادی وجود دارد که در یک مسابقة شمشیربازی دخالت می کنند، و همة آنها پتانسیل این را دارند که تمرکز یک شمشیرباز را از مسیر خارج کنند و باعث استرس شوند. البته بد نیست بدانید که با گوش کردن به توصیه های والدین مجرب قبلی، شما می توانید همة اینها را به حداقل برسانید.

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط