باخت نباید ما را جریحه دار کند!

بسیاری از ما عادت داریم در مورد پیروزی هایی که به دست می آوریم تعریف کنیم، اما شکست هایی که اعتماد به نفس ما را فلج می کند نادیده می گیریم. این یک چرخة معیوب ورزشی است که ما را سردرگم و از پتانسیل واقعی مان دور می کند. باخت در یک مسابقه نباید شمشیرباز را نابود کند، بلکه باید او را تقویت کرد.

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط