از مقایسة خود با شمشیربازهای دیگر دست بردارید!

یکی از بدترین کارهایی که همة ما انجام می دهیم این است که خود را با دیگران مقایسه می کنیم. انجام این کار آسان است، به ویژه در دنیای رسانه های اجتماعی و وجود سیستم های اندازه گیری مداوم ارزش گذاری که جامعه برای همه چیز قائل است. هر قدر که شما یک شمشیرباز عالی باشید، همیشه فردی پیدا خواهد داشت که در یک روز خاص از شما بهتر می باشد. زندگی و شمشیربازی ما، در فرایند روان و در حال تغییر خود، گاهی ما را دچار ایدة بهترین ها می کند، بویژه در محیط رقابتی شمشیربازی.

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط