آیا دوست دارید شمشیرباز بهتری شوید؟ بنابراین، روز خود را اینگونه شروع کنید!

این یک قدم کوچک، واقعاً می تواند زندگی شما را به عنوان یک شمشیرباز تغییر دهد. و این اغراق نیست!

Abbasali Faryabi

مربی شمشیربازی از دانشگاه تربیت بدنی بوداپست مجارستان - رئیس کمیته فنی و مدیر فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2018 عضو کمیته فنی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا از سال 2012- عضو کارگروه بازنویسی قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2015 عضو کمیسیون قوانین فدراسیون جهانی شمشیربازی از سال 2016-

مطالب مرتبط